مشتریان هند از کارخانه OUCO برای پروژه جرثقیل بندر بازدید کردند

March 18, 2019
آخرین اخبار شرکت مشتریان هند از کارخانه OUCO برای پروژه جرثقیل بندر بازدید کردند

در تاریخ 8 مارس 2019 ، مشتریان هندی از کارخانه ما برای پروژه جرثقیل بندر بازدید کردند.آنها از تجهیزات کارخانه ما قدردانی کردند و از سطح فنی کارگران ارزیابی بالایی کردند و چشم به همکاری پروژه های مرتبط داشتند.

 

آخرین اخبار شرکت مشتریان هند از کارخانه OUCO برای پروژه جرثقیل بندر بازدید کردند  0

آخرین اخبار شرکت مشتریان هند از کارخانه OUCO برای پروژه جرثقیل بندر بازدید کردند  1

آخرین اخبار شرکت مشتریان هند از کارخانه OUCO برای پروژه جرثقیل بندر بازدید کردند  2